Algemene Voorwaarden

5Inschrijven en planning

 1. Aanmelden doe je door het inschrijfformulier op de website www.popcollegezutphen.nl volledig en naar waarheid in te vullen. Na het versturen ontvang je een bevestiging per email. Controleer deze gegevens goed.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar dient het formulier ingevuld en ondertekend te worden door een ouder/verzorger.
 3. Na het invullen van het inschrijfformulier neemt onze administratie contact met je op om de eerste les te plannen. Het kan voorkomen dat er geen plek is. Je wordt dan op een wachtlijst gezet. Als er plek is nemen we direct weer contact met je op.
 4. Soms kunnen we wel een andere lesvorm aanbieden dan degene die je via het inschrijfformulier hebt gekozen. We zullen je dit dan per mail of telefoon mededelen. Als je begint met het volgen van deze lessen ga je automatisch ook akkoord met de tarieven die hierbij horen.

Het contract

 1. Het lesjaar bestaat uit 38 wekelijkse lesweken en 19 lessen om de week. Er kan een jaarabonnement, maandelijks flexabonnement of een strippenkaart worden gekozen. Hierbij kan gekozen worden tussen wekelijks les en om de week les met een lesduur van 30 of 60 minuten of anders overeengekomen.
 2. Na het verlopen van de jaarkaart wordt deze automatisch met een jaar verlengd (tegen de dan geldende prijzen). Uitschrijven tijdens de minimumduur van je jaarkaart is niet mogelijk. Opzeggen dient voor de 1e dag van de laatste maand van de minimumduur van je abonnement te gebeuren.  In uitzonderlijke gevallen (bijv langdurige ziekte) kan hier van worden afgeweken. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen met Popcollege Zutphen. De uitspraak van Popcollege Zutphen hierin is doorslaggevend. 
 3. In de weken dat er uitvoeringen of optredens zijn kunnen de lessen plaatsvinden in de vorm van repetities.
 4. Bij een maandelijks flexabonnement kun je per maand opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Het maandelijks flexabonnement heeft een minimumduur van 3 maanden.
 5. Kies je voor een strippenkaart dan kun je zelf bepalen wanneer je les volgt. Een strippenkaart van 5 lessen is 3 maanden na aankoop geldig. Een strippenkaart van 10 lessen is 6 maanden na aankoop geldig.
 6. De ingangsdatum van de minimumduur van je abonnement is het moment dat jij je eerste les volgt.
 7. Tijdens de minimumduur van je abonnement kun je niet wijzigen van instrument of je abonnement downgraden.
 8. Als Popcollege Zutphen jouw abonnement stopzet omdat je bijvoorbeeld niet hebt betaald, moet je de toekomstige gemiste vergoedingen die horen bij de minimumduur van je abonnement ook betalen.
 9. Als je schuldsanering of faillissement aanvraagt mag Popcollege Zutphen het abonnement meteen beeindigen.  
 10. Je lesovereenkomst is persoonsgebonden. Je kunt hem niet overdragen op andere personen tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen met de administratie van Popcollege Zutphen.
 11. Als je misbruik maakt van je overeenkomst of ontolereerbaar gedrag vertoond mag Popcollege Zutphen je abonnement stopzetten. De resterende bedragen die nog tijdens de minimumduur van je contract betaald zouden moeten worden worden dan per direct invorderbaar.

Opzegging/beëindiging

 1. Opzeggen kan na voltooing van de minimumduur van je abonnement door middel van het uitschrijfformulier op het inlogportaal. Na opzeggen gaat de opzegtermijn van een maand in op de 1e dag van de volgende maand. Opzeggingen per mail of mondeling zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.
 2. Opzegging gebaseerd op een docentenwijziging wordt door Popcollege Zutphen niet gezien als geldige reden voor het beëindigen van de overeenkomst.

Betalingen en betaalwijze

 1. Het abonnementsgeld kun je naar keuze betalen: óf door het totale abonnementsgeld in één keer te betalen aan het begin van je abonnement, óf door een doorlopende maandelijkse automatische incasso. Als je je jaarbonnement in een keer voldoet krijg je 5% korting. Strippenkaarten kunnen per eenmalige incasso of per IDEAL betaling worden voldaan. Als u ook gebruikt maakt van de familiekorting is de maximale korting 10%. 
 2. Kies je voor het gebruik maken van de doorlopende automatische incasso zal het abonnementsgeld in 12 maandelijkse termijnen worden geïncasseerd van je rekening. Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien je later in het seizoen met een cursus start, loopt die een jaar vanaf je startdatum.
 3. Strippenkaarten kun je op de volgende manier betalen: eenmalige automatische incasso of IDEAL betaling.
 4. De SEPA incasso vind plaats rond de 30e van de maand.
 5. Als je het lesgeld niet betaald binnen de termijnen die Popcollege daaraan stelt dan mag Popcollege Zutphen daarvoor rente in rekening brengen. Als je in verzuim blijft draagt Popcollege Zutphen jouw gegevens over aan derden zoals een incasso bureau.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van jouw lessen of abonnement. Als de betaling via automatische incasso niet is gelukt ben je nog steeds zelf verantwoordelijk om het openstaande bedrag tijdig te voldoen. Als je niet tijdig betaald brengt Popcollege Zutphen de wettelijke rente in rekening. Bij het inschakelen van een incassobureau zullen deze kosten op jou worden verhaalt. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Als jouw gegevens zoals bijvoorbeeld je IBAN nummer wijzigen dien je dit aan ons door te geven. Als je dit niet doorgeeft zijn de hierdoor gemaakte kosten voor je eigen rekening.
 7. Bij het uitblijven van betalingen heeft Popcollege Zutphen het recht om je lessen op te schorten. Deze gemiste lessen kun je niet inhalen.
 8. Als je een klacht indient over je rekening moet dat binnen 2 maanden na de factuurdatum. Een klacht indienen ontdoet je niet van je betaalverplichting.
 9. Als een rekening per ongeluk te hoog of te laag is kun je hiervoor een naheffing of een verrekening ontvangen.
 10. Popcollege Zutphen is verplicht voor volwassenen vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld af te dragen. Dit wordt berekend over de gehanteerde lestarieven. Jongeren vallen buiten deze regeling omdat voor hen de fiscus muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs heeft aangemerkt. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 bereiken kunnen het jaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.
 11. Bij het terugboeken van lesgeld zonder overleg met de administratie worden er administratiekosten gerekend. Per terugboeking zullen wij EUR 7,50 administratiekosten rekenen.
 12. Contante betaling is NIET mogelijk.

Vakantie en Spelingweken

 1. Popcollege Zutphen is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde (basis)schoolvakanties en feestdagen. Deze staan vermeld op www.popcollegezutphen.nl . Daarnaast hebben wij de spelingsweek. In deze weken kunnen we lessen gemist door afwezigheid van de docent inhalen. Soms vallen reguliere lessen in deze weken om zo aan respectievelijk 38 of 19 lessen te komen. De spelingsweken zijn de week voor de zomervakantie en de week voor de kerstvakantie.

Kortingen

Kortingen op het lesgeld zijn alleen mogelijk in het onderstaande geval.

 1. Gezinskorting: Voor leerlingen afkomstig uit één gezin kan een korting worden verleend.. De korting wordt alleen verleend indien er een abonnement is van wekelijkse lessen en de gezinsleden op hetzelfde woonadres wonen. De hoogte van de korting bedraagt alleen voor het 2e of meerdere gezinslid 5%.​ Let op als u per jaar betaald krijgt u niet 5% extra korting. De maximale korting bedraagd 5%.

Tarieven

 1. Tarieven worden elk jaar in December vastgesteld voor het jaar daarop en vermeld op de website.

Verzuim leerling en docent

 1. Indien je één of meerdere lessen afwezig bent, blijft het abonnementsgeld verschuldigd. Dit geldt voor alle abbonementen en losse lessen. In het geval van een strippenkaart: Lessen die reeds staan ingepland en die niet 48 uur van te voren zijn afgebeld worden in rekening gebracht
 2. Bij afwezigheid van de docent zal er worden gezorgd voor een invaldocent of een vervangende lesdag. Op vervangende lesdagen gelden de zelfde regels omtrent het afzeggen als op gewone lesdagen
 3. Popcollege Zutphen heeft een jong en actief docententeam. Naast docent zijn zij ook uitvoerend muzikant. Dit kan er soms toe leiden dat lessen verzet of vervangen moeten worden b.v. bij optredens of concerten. Bij afwezigheid van de docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet mogelijkheid is zal de les komen te vervallen. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden in de spelingsweken of waar mogelijk met de docent op een extra inhaaldag.
 4. Als in een lesjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen wegens afwezigheid van een docent is restitutie van je lesgeld mogelijk. Dit wordt berekend over het daadwerkelijk aantal gemiste lessen. Je kunt tot uiterlijk 6 maanden na het jaar waarin je les hebt gehad restitutie aanvragen.
 5. Een les verplaatsen omdat je een keer niet kunt kan en mag in overleg met de docent, bij beschikbaarheid. Als dit niet kan blijft de normale lestijd staan. Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats. Soms kan die les worden verplaatst naar de spelingsweek.

Muziekinstrument

 1. Je wordt geacht zelf een muziekinstrument te hebben indien je op les komt. Voor (bas)gitaarles dien je zelf de (bas)gitaar mee te nemen naar les. Een piano, keyboard en drumstel zijn aanwezig in de lesruimte. Zelf drumstokken en gehoorbescherming meenemen. Voor drumlessen is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Lesmateriaal en leermiddelen zijn niet inbegrepen. Deze zijn bij ons te verkrijgen of wij kunnen je vertellen wat je aan moet schaffen.

Overige bepalingen.

 

 1. Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op de lesovereenkomst die jij sluit met Popcollege Zutphen. Dit kan gaan over jouw lescontract of over die van je kind. Ze zijn geldig voor alle abonnementsvormen maar ook voor de strippenkaarten.
 2. Correspondentie met Popcollege Zutphen gaat hoofzakelijk via Email. Zorg er dus voor dat Popcollege Zutphen ten alle tijde over de juiste gegevens beschikt (adresgegevens, emailadressen van zowel ouder/verzorger als leerling). De administratie van Popcollege Zutphen correspondeert voornamelijk via email. Vragen over het abonnement, tarieven, voorwaarden en betalingen dienen te worden gesteld aan de administratie en niet aan de docenten. Uitspraken van docenten zijn niet doorslaggevend. Docenten zijn geen onderdeel van jouw lesovereenkomst.
 3. Popcollege Zutphen verstuurt Nieuwsbrieven. Deze bevat belangrijke mededelingen en nieuws over de school. Voor deze nieuwsbrief kun je je niet uitschrijven.